PRZEDSZKOLAND › REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU PRZEDSZKOLAND.PL

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy") z Serwisu internetowych dostępnego pod adresem www.Przedszkoland.pl (dalej jako „Serwis") oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Serwis jest prowadzone przez firmę PIK Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Symfonii 5/40, NIP 9512364916 (dalej jako "Operator").
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Za pośrednictwem Serwisu Operator świadczy usługi (dalej jako „Usługi") polegające w szczególności na:
 • możliwości umieszczania w Serwisie przez Użytkowników informacji, rekomendacji oraz opinii dotyczących Przedszkoli, a także dyskusji na temat opinii wystawionych przez innych Użytkowników;
 • dostępie do informacji na temat Przedszkoli dostępnych w bazie danych Serwisu;
 • dostępie do danych kontaktowych wybranego Przedszkola;
 • możliwości wyszukania przez Użytkowników Przedszkola według wybranego kryterium wyszukiwania;
 • możliwości modyfikowania przez Użytkowników opinii dotyczących Przedszkoli;
 • możliwości stworzenia własnego profilu Użytkownika w Serwisach.
 • możliwość stworzenia własnego profilu Przedszkola w Serwisach.
 • możliwości wprowadzenia dodatkowych informacji przez Przedszkole w ramach Usługi płatnej, na podstawie formularza zamówienia profilu na 12 miesięcy.
 1. Operator nie świadczy usług przedszkolnych, pośredniczy jedynie w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Przedszkolem, umożliwiając pozyslanie informacji na temat konkretnego Przedszkola.
 2. Operator Serwisu nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Przedszkolami a Użytkownikami.

§ 2. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

 1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu tj. do usług o których mowa w pkt. 3 § 1 niniejszego Regulaminu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet powyżej 13 lat, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 2. Użytkownicy serwisu poniżej 13 lat mogą korzystać z serwisu za zgodą swoich opiekunów prawnych.
 3. Operator zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 5. zastosowania przeglądarek: Firefox w wersji 16 i nowszej, Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej, Google Chrome w wersji 16 i nowszej, Safari w wersji 5 i nowszej, Opera w wersji 12 i nowszej;
 6. strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości do 1200 px szerokości;
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

§ 3. Rejestracja Użytkowników w ramach Serwisu

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt. 3  §1 niniejszego Regulaminu możliwy jest po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w Serwisie, a co za tym idzie – pozostawieniu swoich danych osobowych, w sposób opisany w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza dodawania opinii, udostępnianych na stronach Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „Utwórz konto" lub "Dodaj opinię"
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dodawania opinii wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
 1. adresu e-mail;
 2. imienia Użytkownika;
 3. treści opinii (wyłącznie w formularzu dodawania opinii);
 1. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu danych, których podanie jest dobrowolne (tzw. dane opcjonalne – np. zainteresowania, województwo i inne wskazane w formularzu). W szczególności dotyczy to możliwości podania dodatkowych danych osobowych przez Użytkownika w ramach sekcji Serwisu „Konto użytkownika".
 2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne, aby aktywować konto Użytkownika i uzyskać pełen dostęp do Usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnego hasła Użytkownika.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyprowadzonym adresem e-mail. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 5. Operator informuje, że usunie dokonaną rejestrację, a tym samym konto Użytkownika w przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika jego adres e-mail pozostaje w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.
 6. Każdorazowe logowanie się Użytkownika w ramach Serwisu z użyciem adresu e-mail oraz hasła jest konieczne aby uzyskać dostęp do Usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz do konta Użytkownika.

§ 4. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszających praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisach; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt. 2 lit. a) – c) niniejszego paragrafu, Operator może zablokować jego konto, jak również ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora, w sposób określony w pkt 5 § 9 niniejszego Regulaminu, o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego adresu e-mail i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5. Zasady zamieszczania przez Użytkownika treści w Serwisach

 1. W ramach Usług oferowanych przez Serwis Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać w Serwisie treści takie jak: dane, informacje, opinie, rekomendacje, komentarze dotyczące Przedszkoli (dalej jako „Treści"), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Treści w Serwisie wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu (przez zaznaczenie pola "wyrażam zgodę na...").
 3. Treści umieszczone przez niezarejestrowanego użytkownika nie mogą być przez niego bezpośrednio edytowane i usuwane. W celu edycji lub usunięcia treści użytkownik powinien przesłać mail na adres biura obsługi podany na stronie kontakt informacje o żądanej zmianie. Zarejestrowany użytkownik może jednak sam bezpośrednio edytować dodane przez siebie opinie.
 4. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie zamieszczane są na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administratorem danych osobowych, które mogą być przez Użytkownika zamieszczone w Serwisie jest Operator, z zastrzeżeniem §9 ust. 11. Operator oświadcza i gwarantuje, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, Przedszkole oraz podmioty z nimi współpracujące w celu realizacji Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach w nim określonych.
 6. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w stosunku do Treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, jak również, że Treści nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile zawierałaby treści sprzeczne z prawem lub Treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Operatora jest nielegalne.
 8. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile takie Treści są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do zamieszczenia takich Treści.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia z Serwisu Treści bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnych charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, a w szczególności jeżeli Operator otrzyma lub uzyska wiadomość o tym, że Treści:
  1. naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;
  2. nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
  3. propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
  4. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
  5. promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;
  6. są nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzają umyślnie w błąd;
  7. dotyczą prywatnego lub osobistego życia personelu Przedszkoli lub w inny sposób nie dotyczą zawodowej pracy Przedszkola;
  8. ujawniają wrażliwe dane osobowe pracowników Przedszkoli tj. dane określone w artykule 27 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych;
  9. będące oceną Przedszkola są zamieszczone przez Użytkownika, który ani nie jest lub nie był związany z Przedszkolem, ani nikt z najbliższej rodziny nie uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Przedszkole
  10. będące oceną Przedszkola są zamieszczone przez Przedszkole o sobie samym lub są zamieszczone przez osobę będącą aktualnie odpowiedzialną za zarządzanie Przedszkolem;
  11. które obchodzą ograniczenia na minimalną długość treści poprzez wprowadzenie treści bez znaczenia np. '......';
  12. zostały wprowadzone przez osobę podszywającą się pod wielu użytkowników.
 10. Operator zastrzega sobie również prawo do:
  1. usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, które nie spełniają norm technicznych opisanych na stronie;
  2. usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, na wniosek Przedszkola, którego te Treści dotyczą, a wniosek dotyczy rażącego naruszenia regulaminu;
  3. usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli były one wprowadzone z komputerów identyfikowanych adresami IP przynależącymi do krajów innych niż Polska;
  4. zablokowania przez Operatora możliwości przesyłania lub zamieszczania przez Użytkownika innych Treści na temat Przedszkola w przypadku określonym w lit. b) powyżej. W takim przypadku będzie dostępna dla Użytkownika informacja o takim zablokowaniu;
  5. usunięcia wszystkich Treści Użytkownika, bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli tylko część tych Treści jest niezgodnych z niniejszym regulaminem;
  6. zablokowania, na prośbę Przedszkola lub innej osoby ocenianej, publikowania i dodawania komentarzy do opinii zawierającej sprostowanie ocenianej sytuacji;
  7. rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia Usługi polegającej na możliwości przesyłania lub zamieszczania w Serwisie przez Użytkowników Treści.

§ 6. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Operator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu.
 3. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. zawartość Treści, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu itd.;
  3. szkody spowodowane zawartością Treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności szkody związane ze skorzystaniem z usług rekomendowanego w ramach Serwisu Przedszkola;
  4. jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich, w szczególności praw Przedszkoli, których dane znajdują się w Serwisach;
  5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. jakość oraz terminowość świadczonych przez Przedszkola usług, jak również wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia tych lub innych usług przez Przedszkola lub placówki przedszkolne,
  7. brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Serwisie przez Przedszkola lub placówki przedszkolne.
  8. odmowę świadczenia usług przez Przedszkola lub placówki przedszkolne oraz wynikłe z tego tytułu szkody,
  9. osoby i placówki nie posiadające uprawnień do wykonywania usług ogłaszające się w ramach niniejszego Serwisu – Operator dokłada wszelkiej staranności żeby zweryfikować osoby, które zamieszają oferty w Serwisie, a wszelkie przypadki nadużycia będą zgłaszane właściwym organom samorządu zawodowego oraz prokuratury.
 4. Z faktu, że Serwis mogą być łączone poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalności tych Serwisu lub ich zawartość.
 5. Operator nie zezwala na użytkowanie Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej oraz na pobieranie opinii i ocen użytkowników z Serwisu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania.

§ 7. Zakończenie korzystania z Serwisu

 1. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. prześle lub zamieści w Serwisach Treści i/lub jakąkolwiek inną informację niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności z pkt 6 – 9 § 5 niniejszego Regulaminu;
  3. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  4. naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisu określone w pkt 2 § 4 niniejszego Regulaminu;
  5. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
 2. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisach bez uprzedniej zgody Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 8. Polityka prywatności w Serwisach

 1. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Operator informuje Użytkowników, że umieszczenie wpisu przez niezarejestrowanego użytkownika w postaci opinii lub komentarza do opinii skutkuje udostępnieniem (upublicznieniem) pełnego adresu IP.
 3. W przypadku zarejestrowanego użytkownika udostępnione (upublicznione) są, podane przy rejestracji użytkownika, jego indywidualna nazwa w Serwisie (nick), wiek, płeć i opcjonalny opis użytkownika.
 4. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 5. Hasła użytkownika są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Operator nie ma do nich dostępu.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych określonych w § 3 pkt. 3, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 7. Operator przechowuje dane IP komputera użytkownika w celu uniemożliwienia dodania więcej niż jednej opinii z jednego komputera o danym Przedszkolu, a także umożliwienia dochodzenia swoich praw przez osoby pomówione przez użytkownika.
 8. Operator przechowuje dane rejestracyjne Użytkowników w celu realizacji usługi opisanej w pkt 4 lit. a) oraz f) – g) § 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Operator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę indywidualną Użytkownika i przyporządkowane mu hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika, ani nie wpływają na jego sposób działania.
 10. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisach. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisach oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

§ 9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@przedszkoland.pl.
 2. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Operatora.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@przedszkoland.pl.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zgody użytkownika możliwe jest przeniesienie części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych.

Pobierz Regulamin Systemowy Pobierz Regulamin OWU