Regulamin

Regulamin konkursu “Poszukiwacze przedszkoli”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs (zwany dalej „konkursem”) organizowany jest przez Pik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Symfonii 5/40, 02-787 Warszawa. Fundatorem nagrody jest Pik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Symfonii 5/40, 02-787 Warszawa.

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej “regulamin”).

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2015r., a kończy dnia 08.31.2015 (dalej “czas trwania konkursu”). Organizator zastrzega sobie prawa do wydłużenia lub skrócenia terminu konkursu.

4. Konkurs organizowany jest na stronie http://przedszkoland.pl/.

5. Przedmiotem konkursu jest umieszczenie w serwisie instragram.com zdjęcia oznaczonego hashtagiem #poszukiwaczeprzedszkoli i oznaczeniem @przedszkoland. Zdjęcie musi przedstawiać dane teleadresowe przedszkola lub żłobka np. baner reklamowy lub tabliczkę informacyjną z danymi placówki. Jeżeli na zdjęciu są niepełne dane należy je zawrzeć w opisie zdjęcia. Oznaczone placówki nie mogą się znajdować w dotychczasowej bazie portalu przedszkoland.pl.

§ 2 Warunki udziału w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „uczestnikami”), które umieszczą w serwisie instragram.com zdjęcie oznaczone hashtagiem #poszukiwaczeprzedszkoli i oznaczeniem @przedszkoland. Zdjęcie musi przedstawiać dane teleadresowe przedszkola lub żłobka np. baner reklamowy lub tabliczkę informacyjną z danymi placówki. Jeżeli na zdjęciu są niepełne dane należy je zawrzeć w opisie zdjęcia. Oznaczone placówki nie mogą się znajdować w dotychczasowej bazie portalu przedszkoland.pl.

2. Spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako zgłoszenie do konkursu (dalej: “zgłoszenie”).

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 3 Zasady i przebieg konkursu

1. Zgłoszenia dostarczone poza okresem trwania konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

2. Konkurs odbywa się według następujących zasad:

a) Uczestnik konkursu umieszcza w serwisie instragram.com zdjęcie oznaczone hashtagiem #poszukiwaczeprzedszkoli wraz z oznaczeniem @przedszkoland. Zdjęcie musi przedstawiać dane teleadresowe przedszkola lub żłobka np. baner reklamowy lub tabliczkę informacyjną z danymi placówki. Jeżeli na zdjęciu są niepełne dane należy je zawrzeć w opisie zdjęcia. Oznaczone placówki nie mogą się znajdować w dotychczasowej bazie portalu przedszkoland.pl.

b) Zgłoszenia do konkursu zaczną być przyjmowane od 01.08.2015, a ich termin upływa 31.08.2015. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia konkursu.

c) Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem Instagrama. Zwycięzcy zobowiązani są odesłać w wiadomości prywatnej email następujące informacje: Imię i nazwisko, adres na który ma być wysłana nagroda oraz numer telefonu kontaktowego.

3. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą na wskazany przez zwycięzców adres.

5. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb marketingowych firmy PIK sp. z o.o. (zgodnie z ustawą osobowych z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych, t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) a także zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących organizatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 4 Nagrody

1. Fundatorem nagrody jest Pik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul Symfonii 5/40, 02-787 Warszawa.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni gadżetami dla dzieci firmy Canpol Babies.

3. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania zapasów.

4. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną nagrodę.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Każdy z uczestników przez przystąpienie do konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje usunięciem z konkursu.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie http://www.przedszkoland.pl i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie trwania konkursu uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

4. Spory dotyczące konkursu będą rozwiązywane przez organizatora. Wszelkie decyzje organizatora w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. Uczestnikom konkursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora z tytułu uczestnictwa w konkursie, wykluczenia z konkursu oraz innych decyzji organizatora, w tym w szczególności co do przyznania lub odmowy przyznania nagrody.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Zajęcia dodatkowe

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?